NGHI QUỸ HÀNH TRÌ CĂN BẢN DÀNH CHO PHẬT TỬ MỚI

NGHI QUỸ HÀNH TRÌ CĂN BẢN

(Xin lưu ý : Tất cả các bộ ấn Phật tử không được sử dụng nếu như chưa được quán đảnh). 

I- CHUẨN BỊ

1.Tiểu tiện (đọc chú)

Năm trược ô uế

Lìa bỏ nghiệp căn

Nhẹ nhàng an lạc

Thân thể vô ngại

 Án Định ma ba tra toá ha (3 lần)

2.Rửa tay (đọc chú)

Dùng nước rửa tay cầu cho chúng sanh

Được tay thanh tịnh giữ gìn Phật pháp

Án Chủ ca ra da tóa ha (3 lần).

 

3.Rửa mặt (đọc chú)

Dùng nước rửa mặt cầu cho chúng sanh

Được tịnh pháp môn, rằng không nhơ bợn

Án Lam tóa ha (3 lần).

 

4.Xúc miệng (đọc chú)

Xúc miệng lắng lòng sạch

Ngậm nước thơm trăm hoa

Ba nghiệp thường trong sạch

Đồng Phật qua Tây phương

Án Hám án hản tóa ha  (3 lần)

 

5.Mặc áo tràng (đọc chú)

Lành thay mặc áo giải thoát

Áo bát tra rằng lễ sám

Con nay cuối đầu nhận

Đời đời đều mang mặc

Nam Mô Ca Sa Tràng Bồ Tát(3 lần).

II- ĐĂNG ĐÀN TRÀNG

1- Chú đăng đàn

Nếu được thấy Phật

Cầu cho chúng sanh

Được mắt vô ngại

Thấy tất cả PhậT.

Án a mật lặc đế hống phấn tra (3 lần).

2- Chú đốt hương

Khói hương kết quyện thông suốt ba cỏi

Năm uẩn thanh tịnh ba độc rủ sạch.

Án phúng ba tra tá hạ  (3 lần).

3- Chú dâng hương

Ngàn màng nghìn phố lố mò hò bót lai, ngàn màng nghìn ngàn khiếm ngàn khì, quây mò này khía, quầy mo nì khì, ngàn khúc khích, hùng hùng hùng, phấn phấn phấn, tóa ha(3 lần).

4- Chú phụng thỉnh Tam Bảo

Kiến Phật tướng hảo đương nguyện chúng sanh

Thành tựu Phật thân chứng vô tướng pháp

Án mâu ni, mâu ni, tam mâu ni, tát phạ hạ (3 lần).

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, Thường trú Tam Bảo. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta bà Giáo chủ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ðương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Ðại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Ðại hạnh Phổ Hiền Bồ tát, Hộ Pháp Chư tôn Bồ tát, Linh sơn hội thượng Phật Bồ tát. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới Ðại từ Ðại bi A Di Ðà Phật, Ðại bi Quán Thế AÂm Bồ tát, Ðại Thế Chí Bồ tát, Ðại nguyện Ðịa Tạng Vương Bồ tát, Thanh tịnh Ðại hải chúng Bồ tát. (1 lạy)

5- Chú phụng thỉnh Kim Cang

Cung thỉnh Kim Cang Thắng trang nghiêm Ta bà ha

Cung thỉnh Thanh Văn Thắng trang nghiêm Ta bà ha

Cung thỉnh Ma Yết Thắng trang nghiêm Ta bà ha

Cung thỉnh Bạt Xà Ra Thất Rị Dệ Ta bà ha

6- Đăng bảo tọa

Bảo tọa cao cao vô ngại

Thượng hữu thiên thùy bảo cái

Ngả kim đăng đài chánh tọa

Bất chuyển tâm an tánh định

Nam mô Đăng Bảo Tọa Bồ Tát (3L)

7- Chú tịnh tam nghiệp chơn ngôn

ÁN TA PHẠ BÀ PHẠ, THUẬT ĐÀ TA PHẠ, ĐẠT MẠ TA PHẠ, BÀ PHÀ THUẬT ĐỘ HÁM ( nhiều lần)

8- Chú Sám Hối

LY BÀ LY BÀ ĐẾ, CẦU HA CẦU HA ĐẾ, ĐÀ RA NI ĐẾ, NI HA RA ĐẾ, TỲ LÊ NỄ ĐẾ, MA HA GIÀ ĐẾ, CHƠN LĂNG CÀN ĐẾ TA BÀ HA( 7,21 lần).

9- Trì chú Đại Bi(1 lần)

10- Bắt đầu tụng kinh, trì chú, niệm phật..v..v

11. Tụng bát nhã tâm kinh

12- Hồi hướng

13- Cung thỉnh Chư Tôn hồi quy bản vị

Hồi hướng nhân duyên tam thế Phật

Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Tự Tại

Chư tôn, Bồ tát Ma ha tát

Ma ha bát nhã ba la mật

Cung thỉnh chư tôn hồi quy bản vị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.