TỔNG HỢP MẠN ĐÀ LA

 

Mạn Đà La Đại Bi

TA RA LỤC ĐỘ MẪU TÂM CHÚ